MGI Könyvek sorozat

Kiadó: NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (és jogelődjei)

Az Intézet múltja és jelene

1867-ben létrejött egy akkoriban korszerű államszervezet, az Osztrák-Magyar Monarchia. Alig száradt meg a Ferencz József császárral kötött „kiegyezésen” a tinta, 1869-ben megalapították a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) első jogelődjét. Mi indokolta ezt a sietséget? Az államszövetség agrárpiaca és egységes élelmiszer-politikája jelentős mezőgazdasági fejlődést indított el, amely színvonalas gépesítés nélkül elképzelhetetlen volt. A gépekről megbízható információk szükségesek a gazdaságos üzemeltetéshez. A minősítő teszteken kívül a gépek használati értékének meghatározására irányuló szántóföldi, telepi vizsgálatok, valamint az összefüggések megértéséhez szükséges célirányos kutatások végzése fennállása óta feladata az Intézetnek. A kezdetektől napjainkig csiszolódik az MGI szakmai arculata, amelyre jellemző a legkorszerűbb módszerekkel és eszközökkel, a gyakorlat számára fontos és hasznos, mégis kutatói alapossággal elvégzett munka, a technológiák egészének sikerességében történő gondolkodás. Ha az Intézet könyvtárának közel 150 éves gyűjteményéből előveszünk egy-egy jelentést, felismerhető bennük ez az arculat.

A „recept” a mai napig változatlan: hasznos információkat nyújtani kutatóknak és termelőknek egyaránt. A MGI könyvek sorozat minden eleme be tudja tölteni ezt a hivatást.


Sertéstartási technológiák

A könyv az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Állattartás és Takarmányfeldolgozás Gépesítése Főosztályának a sertéstartás gépesítése, technológiai fejlesztése területén végzett három évtizedes tevékenységének napjainkban és a közeljövőben is használható eredményeit foglalja össze.

A gép-, technológia- és telepvizsgálatok során kimunkált jellemző mutatók-trendek összegzése és közzététele elsősorban a sertéstartást egyre magasabb színvonalon folytató és egyre magasabb követelményi szint teljesítésére kényszerülő gazdálkodók napi munkáját kívánja segíteni. Ezzel egyidejűleg a kutatásban, oktatásban, a gyakorlati szakemberek szemléletének formálásában várhatóan jól hasznosítható segítséget nyújthat. A könyv a férőhelyszükséglettől és -kialakítástól kezdődően a tartástechnológia szinte valamennyi területén végig haladva gyakorlati feladatok részletes kidolgozásával segítheti a témakörben érintetteket.

Kiadás éve: 2003
Ára: 2 000 Ft (bruttó)


Mezőgazdasági traktorok elmélete és szerkezete

A traktor bármely mezőgazdasági üzemben meghatározza az elvégezhető munkákat, valamint a gépesítési technológiákat. Magyarországon a traktorok átlagéletkora magas, és a régi gyártású kelet-európai, főleg MTZ típusok aránya jelentős.

A mezőgazdasági termelés átalakulásával együttesen várható a traktorpark lényeges átalakulása. A könyv a célszerű traktorválasztást és -üzemeltetést hivatott segíteni. Részletesen ismerteti a traktorok szerkezeti felépítését, külön fejezetben foglalkozik a traktormotorokkal, az erőátviteli rendszerekkel, a járószerkezetekkel, a kormányművekkel, a fékberendezésekkel, a hidrosztatikus erőátviteli rendszerekkel, az elektromos és elektronikus berendezésekkel. Az egyes fejezetek a gyakorlatias információk mellett összefoglalják az adott részegységre vonatkozó elméleti összefüggéseket is. A célszerű traktorkiválasztást 85 traktortípus műszaki adatai segítik.

Kiadás éve: 2004
Ára: 4 500 Ft (bruttó)


Piactudatos zöldségtermelés

Magyarország zöldségtermesztése nemzetközi összehasonlításban is jelentős. Az EU-csatlakozás nyomán jelentősen változó piaci helyzet miatt kérdés, hogyan sikerül majd alkalmazkodni az elvárásokhoz, és hogyan sikerül kihasználni a lehetőségeket.

A könyv a szántóföldi zöldségtermesztés területén való versenyképességünk növeléséhez szeretne hozzájárulni azzal, hogy bemutatja az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben végzett kutató-fejlesztő munka során eredményesen alkalmazott piactudatos technológiafejlesztés rendszerét. A szerzők átfogó bel- és külpiaci értékelés után áttekintést adnak a szabad földi zöldségtermesztés jelenlegi biológiai alapjairól, értékelik a hazai környezeti adottságokat és a termesztéstechnológia eredményeit, továbbá kitérnek a hazai szabad földi zöldségtermesztés marketingértékelésére is. A könyv részletesen ismerteti a gépesítési technológia fejlesztésének újabb eredményeit.

Kiadás éve: 2004
Ára: 3 250 Ft (bruttó)


A gyümölcs- és zöldségtermesztés műszaki vonatkozásai

A kertészeti termesztés legfontosabb ágazatai a gyümölcs- és zöldségtermesztés, amelyek világszerte fontos szerepet játszanak a lakosság egészséges táplálkozásában.

A kézi munka helyettesítésének egyik fontos lépése volt a különböző farázó gépek bevezetése a gyümölcs betakarításában. Először főleg ágrázókat, majd törzsrázó gépeket fejlesztettek ki, és a lehullott gyümölcsöt felfogó ernyő segítségével gyűjtötték össze. A gépesítés egy sor gyümölcs és zöldségfaj betakarításában lényeges változást hozott, és gyorsan terjedt világszerte. Mivel a gépesítés elsősorban az ipari felhasználású gyümölcsök és zöldségfélék olcsó szedését és piaci előkészítését tette lehetővé, ezért a tartósítóipari feldolgozás hányada lényegesen növekedett a friss fogyasztású hányad rovására.

A gépi munka gyakori velejárója a zöldség és gyümölcs mechanikai sérülése, amelyet a megengedettnél nagyobb erőhatások okozzák. A sérülést okozó terhelés sok tényező függvénye, ezek a termény fajtája, az érési állapot, a terhelés jellege és ismétlődése stb., ezért mérési és értékelési módszerekre van szükség a növény és a termés mechanikai tulajdonságainak meghatározása céljából, olyan formában, hogy azok alkalmasak legyenek a berendezések megfelelő méretezéséhez vagy kiválasztásához.

A könyv a témakörbe vágó hazai kutatási eredményeket összegzi, amelyeket az Intézetben, valamint a szakterületen tevékenykedő egyetemeken értek el az utóbbi évtizedben. A korábbi évtizedek sikeres fejlesztési munkáiról egy rövid fejezet ad számot, amelyeket hazai kutatóintézetek és mezőgazdasági gépgyárak értek el.

Kiadás éve: 2005
Ára: 2 500 Ft (bruttó)


A tápanyag-gazdálkodás gépei

A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimálisan szükséges és elégséges mennyiségét és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, korszerű, harmonikus tápanyag-gazdálkodásnak. A hatékony tápanyagellátást összetett feltételrendszer elemeinek optimális kombinációjával lehet megteremteni. A feltételek részben előkészítő jellegűek (talajvizsgálat, hozammérés, tápanyagtérkép készítés stb.), részben a felhasznált tápanyag legfontosabb jellemzőinek ismeretén nyugszanak, részben műszaki jellegűek.

Magyarországon a tápanyagellátásban a műtrágya dominál, hiszen a szerves trágya termelő kapacitás csak a teljes tápanyagigény kisebb hányadát tudja fedezni. Természetes ugyanakkor, hogy a rendelkezésre álló szerves trágya, komposzt, melléktermék célszerű felhasználása fontos.

A tápanyagok hatékony kijuttatásához ismerni kell a ható tényezőket, amelyek a kijuttatáshoz alkalmazott gépek jellemzői mellett a tápanyagok tulajdonságainak, a termesztett növény igényeinek, a talaj tápanyag szolgáltató képességének, valamint a környezeti tényezőknek az ismeretét is feltételezi. A korszerű kijuttatás technika alkalmazása nem nélkülözheti a kijuttató gépek fejlődésének ismeretét sem.

Az előzőkben felvázolt témaköröket érthető formában, gazdag illusztrációval mutatja be a könyv.

Kiadás éve: 2007
Ára: 2 500 Ft (bruttó)


Sajátos anyagmodellek alkalmazása a mezőgépészetben

A szilárd testek anyagtulajdonságait legegyszerűbben az általánosan használt homogén, időben állandó, izotróp, lineárisan rugalmas modellel írhatjuk le. Ezt, szokásos körülmények között, az acélszerkezetek szilárdsági viselkedésének elemzésére jó közelítéssel használja a mérnöki gyakorlat. Amennyiben nem fémes anyagokkal foglalkozunk, ezt a modellt ki kell egészíteni vagy mást kell használni. A mezőgazdasági gépészetben a termények kapcsolatba kerülnek az azokat kezelő eszközökkel, és ez terhelést okoz. Az interakciók vizsgálatához ezért először a termények a viselkedését kell leírni. Ugyanakkor nem csak acélból készülnek berendezések, hanem műanyagok, kompozitszerkezetek, fóliák is szerepet kapnak a terménytárolásánál, tartósításnál, kezelésnél. A könyv a szemes terményhalmazok, a textilkompozitok, illetve terménytartósító mezőgazdasági fóliák mechanikai viselkedésének leírásával, az itt alkalmazható anyagmodellekkel foglalkozik.

A könyv mindhárom anyagmodellnél összefoglalja és rendszerezi a területhez tartozó, de kevéssé ismert szakirodalmat és kiegészíti azt a szerzők kutatásainak eredményeivel.

Kiadás éve: 2009
Ára: 1 500 Ft (bruttó)


Elemi matematikai statisztika mezőgazdasági alkalmazásokkal

A véletlen jelenségek témaköréből számos kiváló könyv van forgalomban. Ennek a munkának a létjogosultsága leginkább abból fakad, hogy annak a közösségnek feladataihoz kapcsolódik, amelyben a szerző napi feladatként foglalkozott azok megoldásával – ezért ebben a körben bizonyára könnyebben okozhat rezonanciát. Az alkalmazók tágabb körére is gondolva hasznos lehet a matematikai statisztika alkalmazásai mentén szerzett tapasztalatokat példákkal illusztrálva, összegyűjtve közreadni, hogy a munka során felmerülő hibákat elkerülhessük, a megoldási javaslatokat pedig megszívleljük. Az alkalmazási kör feladatainak sora a mérések tervezése, kivitelezése, az információk gyűjtése, a következtetések meghozatala, és visszacsatolás az előbbiekre elsősorban a mezőgépészet terén adott munkát. A növények, termények mechanikai/geometriai sajátosságainak vizsgálata/kutatása szintén alkalmazások sokaságát hozta. A viszonylag sok ábra korántsem öncélú: a mérnök látásmódjához szervesen kapcsolódik a ’rajz’. A fogalmak vizuális ’reprezentációja’ a megértést szolgálja. Ennek elősegítése a valós esetek példák formájában történő bemutatásával, valamint a hatékony eszköznek számító Monte Carlo-módszerek alkalmazásával történt.

Minden mérés eredménye véletlen, a törvénykeresés tehát a valószínűségelmélethez vezet. Eredményként az információt hordozó jelet kapjuk. Ennek legáltalánosabb tulajdonsága a véletlenszerűség: n-szer mérek n eredményt kapok. Melyiknek és hogyan higgyek? A könyv az olvasót ennek a kérdésnek a megválaszolásához szeretné hozzásegíteni.

Kiadás éve: 2011
Ára: 2 500 Ft (bruttó)


Fejezetek a véletlen folyamatokról mezőgazdasági alkalmazásokkal

A könyv a sztochasztikus folyamatok elméletének néhány fejezetét, mindössze vékony szeletét mutatja be, a választott megközelítés alkalmazáscentrikus, a praktikusság szempontjait igyekezik követni. Ennek megfelelően a mezőgépészet véletlen folyamatainak mérése és modellezése témakörben felmerülő néhány alapkérdésben szándékozik a napi gyakorlat során hasznosítható ismereteket nyújtani, a hatalmas tárgyalható anyag miatt is nagyon korlátozottan. Egy, az alapokat ismertető bevezető mellett az ergodicitás, a mintavételezés, és az extrém értékek témaköre adja e munka fő részét. Egyebek mellett kimaradtak olyan jelentős témakörök, mint a normális eloszlású folyamatok, a frekvencia-analízis vagy a szimuláció (Monte Carlo-módszerek: ez utóbbi ugyan mintegy a példákba becsempészve tanulható módon részben jelen van, de külön fejezetet nem kapott). Mindennek az oka az, hogy míg a kifejtett témakörök elszórva, részletekben találhatók meg, noha munkáink során fontosságuk kritikusnak bizonyult, addig az irodalom nem csupán a megemlített és kihagyott, de egyéb témakörökben is gazdag lehetőségeket kínál.

Ha valaki először találkozik tudatosan a véletlen folyamatokkal és a tartalom értő alkalmazásához szükséges legalább bevezető szintű valószínűségelméleti és matematikai statisztikai ismeretekkel már rendelkezik, reméljük el is tud indulni a gyakorlati felhasználás irányába. A könyv célja ennek elősegítése.

Kiadás éve: 2016
Ára: 2 500 Ft (bruttó)AMMÓNIA GÁZ EMISSZIÓS MODELL - Sertés

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.