Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítése

Tartalomjegyzék

Jogszabályi háttér
Típusminősítési eljárás menete
Matricarendelés menete
Panaszkezelés
Típusminősítéssel kapcsolatos letölthető dokumentumok
Elérhetőség


Jogszabályi háttér

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
 • 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
 • 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

A vonatkozó jogszabályok értelmében az 5 dm3-nél nagyobb névleges térfogatú tartállyal rendelkező növényvédelmi gépeket - a kutatási, vizsgálati, kísérleti vagy kiállítási célokat szolgáló növényvédelmi gépek kivételével - típusminősítési eljárás alá kell vetni a kereskedelmi forgalomba történő hozatal előtt. Az 5 dm3 névleges térfogatú, illetve 5 dm3-nél kisebb névleges térfogatú tartállyal rendelkező növényvédelmi gépekre nem vonatkozik a típusminősítési kötelezettség.

A vonatkozó jogszabályok hatálya alá a következő növényvédelmi gépek tartoznak:

 • függesztett, vontatott, ill. önjáró kivitelű szántóföldi permetezőgépek,
 • függesztett, vontatott, ill. önjáró kivitelű ültetvény (kertészeti) permetezőgépek,
 • hordozható kivitelű (háti, taligás, telepíthető, stb.), motoros hajtású permetezőgépek,
 • hordozható kivitelű (kézi, vállra akasztható, háti, stb.), nem motoros hajtású permetezőgépek,
 • stabil, mobil kivitelű csávázó gépek,
 • granulátum szóró berendezések (beleértve a vetőgépekre szerelt adaptereket is).

A kötelező típusminősítési eljárást a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (rövid név: NAIK MGI) folytatja le a fenti jogszabályokban meghatározott követelmények alapján.

A fentebb felsorolt növényvédelmi gépek kizárólag a NAIK MGI által lefolytatott típusminősítési eljárás alapján kiadott forgalomba hozatali engedély birtokában hozhatók kereskedelmi forgalomba Magyarországon.

A típusminősítési eljárásnak a 63/2012. (VII. 2.) VM rendeletben rögzített díjszabása a következő:

Hordozható permetezőgépek típusminősítési eljárásai:

 • dokumentumok alapján:         37.500 Ft
 • szemle alapján:                        50.000 Ft
 • vizsgálat alapján:                     62.500 Ft

Egyéb növényvédelmi gépek típusminősítési eljárásai:

 • dokumentumok alapján:          37.500 Ft
 • szemle alapján:                       125.000 Ft
 • vizsgálat alapján:                    500.000 Ft

A díjszabásban foglalt árak az egyes géptípusokra vonatkoznak.

Külön géptípusnak számítanak a kombinációs mátrix különböző soraiba kerülő elemek. A kombinációs mátrixokra minták a letölthető dokumentumok között találhatóak.

Amennyiben a típusminősítési eljárásra bejelentett növényvédelmi géptípusok kielégítik a vonatkozó követelményeket, a NAIK MGI 5 évig hatályos forgalomba hozatali engedélyt ad ki. Az időbeli hatály lejártával a forgalomba hozatali engedélyt új nyilatkozat benyújtásával (a fentebb leírtak szerint) meg kell újítani.

Amennyiben a forgalomba hozatali engedély hatályossági időtartamán belül bármely géptípuson változtatást hajtanak végre, azt az engedélyes köteles a NAIK MGI felé bejelenteni. A NAIK MGI a bejelentés alapján elbírálja, hogy a hatályos forgalomba hozatali engedély hatályban maradhat-e, vagy a változtatások következtében új forgalomba hozatali engedély kiadása szükséges (a gép a változtatások következtében új típusnak minősül) a korábban részletezettek szerint.

A NAIK MGI jogosult a forgalomba hozatali engedély hatályossági időtartamán belül vizsgálatot folytatni, ha a géptípusnál minőségromlás vagy változtatás gyanúja merül fel.

A NAIK MGI a forgalomba hozatali engedélyt visszavonja, ha a géptípusnál minőségromlás következik be vagy a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gépen olyan változtatást hajtottak végre, amelyet a NAIK MGI felé az engedélyes nem jelentett be.

A műszaki, növény- és környezetvédelmi szempontból nem jelentős hiányosság, eltérés esetén, 1 évig hatályos, ideiglenes forgalomba hozatali engedély is kiadható.

A hatályos forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező növényvédelmi gépekről a NAIK MGI nyilvántartást vezet és tesz közzé honlapján.

A forgalomba hozatali engedély meglétét az alábbi kivitelű matricával - mely tartalmazza az engedély számát és az engedély kiadásának dátumát - kell igazolni valamennyi értékesített gépen. A matricát a gépeken feltűnő helyen (pl.: tartályon) kell elhelyezni.

A matricák kizárólag a NAIK MGI-nél szerezhetők be, 500 db vagy ennél kisebb mennyiség megrendelése esetén 200 Ft + áfa/db; 500 db-nál nagyobb mennyiség megrendelése esetén pedig 100 Ft + áfa/db egységáron. Az árak a teljes rendelt mennyiségre, nem pedig a típusonként rendelt mennyiségre vonatkoznak.

A forgalomba hozatali engedélyek hatályosságát, valamint a matricák előírásos alkalmazását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) területileg illetékes szerve ellenőrzi, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak be nem tartását szankcionálja.


Típusminősítési eljárás menete

A vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozó növényvédelmi gépeket gyártó, illetve forgalmazó vállalat köteles a NAIK MGI felé kérelmet benyújtani, amelyben nyilatkozik, hogy az általa gyártott, illetve forgalmazott növényvédelmi gépek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott forgalomba hozatali követelményeknek megfelelnek.

A nyilatkozathoz magyar nyelven mellékelni kell:

 • géptípusonként az egyes típusok azonosításához szükséges adatlapot
 • gépcsalád(ok) esetén a gépcsaládba tartozó géptípusokat meghatározó kombinációs mátrixo(ka)t (1 db mátrix egy gépcsaládra vonatkozik, a mátrix minden egyes sora egy-egy különböző géptípust jelöl)
 • használati útmutató(ka)t
 • CE tanúsítást
 • egyéb, az elbírálást érdemben segítő dokumentumokat (fotók, prospektusok, stb.)

Amennyiben rendelkezésre áll(nak), a következő dokumentumo(ka)t is be kell nyújtani:

 • a NAIK MGI vagy másik ENTAM (Európai Mezőgépvizsgálók Hálózata) tagintézmény által, a típusminősítési eljárásra bejelentett géptípus(ok)ra vonatkozó vizsgálati, minősítési eredményeket tartalmazó dokumentumok (vizsgálati jegyzőkönyvek, gépvizsgálati jelentések, minősítési dokumentáció, stb.),
 • munkavédelmi, munkabiztonsági minősítő bizonyítvány(ok).

Amennyiben a benyújtott dokumentáció tartalmilag hiányos, illetve nem a meghatározott formátumban került benyújtásra, az eljárás megkezdése előtt a NAIK MGI kiegészítést, hiánypótlást kér.

Amennyiben a teljes dokumentáció rendelkezésre áll digitális formában, úgy e-mailben is beküldhető az oldal alján feltüntetett e-mail címre.

A benyújtott kérelem, illetve az ahhoz mellékelt dokumentáció alapján a NAIK MGI meghatározza a típusminősítési eljárás lefolytatásának módját és díját, amelyet a bejelentő a típusminősítési eljárás megkezdése előtt köteles a NAIK MGI számlájára befizetni. A NAIK MGI kizárólag a minősítési díj beérkezése után kezdi meg a gépek elbírálását. A minősítés díjáról a NAIK MGI a díj beérkezése után küld számlát.

A típusminősítési eljárás az alábbi módokon folytatható le:

1. A benyújtott dokumentáció alapján, adminisztratív úton

Az adminisztratív úton történő típusminősítési eljárásra kizárólag akkor van lehetőség, ha az alábbiak rendelkezésre állnak:

 • a bejelentett géptípus(ok) nemzetközi érvényű minőségtanúsítási okirattal rendelkeznek és a NAIK MGI korábban már pozitív eredménnyel vizsgálta, minősítette a bejelentett géptípuso(ka)t

vagy

 • más ENTAM tagintézmény, azonos követelmények alapján, pozitív eredménnyel vizsgálta, minősítette a bejelentett géptípuso(ka)t. Az ENTAM által minősített gépek és a vizsgálati jegyzőkönyvek az ENTAM honlapján megtekinthetőek.

2. Helyszíni szemle alapján

A helyszíni szemle alapján történő minősítés lehetősége akkor merül fel, ha a benyújtott dokumentáció alapján nem lehet egyértelműen dönteni a típus alkalmasságáról, ugyanakkor a laboratóriumi gépvizsgálat szükségessége nem merül fel.

3. Laboratóriumi gépvizsgálat alapján

Amennyiben a típusminősítési eljárásra bejelentett géptípus(ok) vonatkozásában nem állnak fenn a fentebb részletezett lehetőségek, akkor a NAIK MGI gödöllői telephelyén (2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.) végzi el a laboratóriumi gépvizsgálatot, és ennek alapján ítéli meg a gépek alkalmasságát. Gépcsalád(ok) esetén családonként egy géptípus (ún. vezérgép) laboratóriumi vizsgálatára kerül sor, a gépcsaládba tartozó többi géptípus alkalmasságának megítélése dokumentumok, szükség esetén helyszíni szemle alapján történik. A gépek telephelyünkre szállításáról előzetes egyeztetés alapján a kérelmet benyújtó vállalat gondoskodik. A gépek vizsgálatát a minősítési díj beérkezése után kezdjük meg.

Adminisztratív minősítési eljárás esetén a minősítési díj befizetése után, gépvizsgálat alapján történő minősítés esetén pedig a pozitív eredménnyel lefolytatott vizsgálat után állítjuk ki a forgalomba hozatali engedélyeket.

A vonatkozó jogszabályok alapján a típusminősítési eljárás lefolytatására a teljes dokumentáció beérkezésétől számítva adminisztratív minősítés esetén 30 nap, gépvizsgálattal tölrténő minősítés esetén 90 nap áll rendelkezésünkre. A korábbi tapasztalatok alapján a minősítések átfutási ideje adminisztratív minősítés esetén átlagosan 1-1,5 hét, gépvizsgálattal történő minősítés esetén átlagosan 3-4 hét. Azonban kérjük vegye figyelembe, hogy az átfutási idő bizonyos időszakokban (jellemzően a permetezési szezon előtt), illetve az esetek egyéni jellemzőitől függően az átlagosnál hosszabb időt is igénybe vehet!


Matrica rendelés menete

Az adott géptípus(ok) forgalomba hozatali engedélyét igazoló matricák megrendelésére külön formanyomtatvány nincs,  e-mailben rendelhetőek meg az oldal alján feltüntetett elérhetőségen a géptípus(ok) Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzékében  szereplő megnevezésével és a darabszám(ok) megadásával. Ajánlott minden géptípus mellett a vonatkozó engedélyszámot is feltüntetni, elősegítve az egyértelmű azonosítást.

A matricák átlagos elkészülési ideje helyben gyártás esetén kb. 1-1,5 hét, nyomdai gyártás esetén 2-2,5 hét, erről a megrendelés beérkezése után e-mailben tájékoztatást küldünk Önnek. Azonban kérjük vegye figyelembe, hogy az átfutási idő bizonyos időszakokban (jellemzően a permetezési szezon előtt), illetve a megrendelések egyéni jellemzőitől függően az átlagosnál hosszabb időt is igénybe vehet!


Panaszkezelés

Amennyiben a hivatalos ügymeneten túl bármilyen észrevétele, problémája merül fel, az mgi.panaszkezeles[kukac]mgi.naik.hu e-mail címen jelezheti munkatársaink felé. Kollégáink 2 munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatást nyújtanak.


Típusminősítéssel kapcsolatos letölthető dokumentumok

Adatlapok:

Mátrixok összeállításához szükséges minták:


Elérhetőség

E-mail: novenyvedolabor[kukac]mgi.naik.hu

Ügyfélkezelési rend (e-mailben és telefonon):

Hétfő: 8:30-11:30
Csütörtök: 8:30-11:30

Személyes megkeresés csak előzetes, e-mailben vagy telefonon történő bejelentkezés alapján lehetséges.AMMÓNIA GÁZ EMISSZIÓS MODELL - Sertés

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.